.

Článok I
Úvodné ustanovenie o platnosti všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) vydáva spoločnosť AUTODUELYBB s.r.o., Kremnička 79, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31572651, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 755/S, ktoré upravujú záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou ako dodávateľom a jej zákazníkmi ako odberateľmi v zmysle ustanovenia §273 odst. 1 Obchodného zákonníka.

1.2. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť AUTODUELYBB s.r.o. a odberateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom oprávnenej osoby objednáva u dodávateľa dodanie tovaru alebo služby.

1.3. VOP platia v plnom rozsahu pre dodávky tovaru a služieb, pokiaľ dodávateľ a odberateľ v osobitnej písomnej zmluve nedohodnú inak.

1.4. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.

1.5. Každý odberateľ je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkam dodávateľa, a to ešte pred zadaním objednávky. Odberateľ zadaním svojej objednávky dodávateľovi potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II
Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Dodávateľ na základe zadanej požiadavky odberateľom predloží ponuku ústnou alebo písomnou formou s uvedením podmienok pre realizáciu dodávky tovaru alebo služby (návrh riešenia, označenie tovaru, množstvo, cena, termín a miesto a spôsob dodania, platobné podmienky a iné). Ponuka sa stáva záväznou až jej potvrdením odberateľom.

2.2. Informácie v ponuke, ako sú špecifikácia výrobkov a služieb, termín dodania, cena a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich dodávateľ neoznačí výslovne ako záväzné.

2.3. Zamestnanci dodávateľa nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP, či platných iných písomných zmlúv.

2.4. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a odberateľom vzniká, keď dodávateľ akýmkoľvek spôsobom (ústne, osobne, telefonicky alebo elektronicky) potvrdí odberateľom zadanú objednávku. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijať objednávku, čo je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi.

2.5. Objednávka odberateľa musí obsahovať jednoznačné údaje, aby sa predišlo nejasnostiam a akejkoľvek zámene, pre jednoznačnú identifikáciu odberateľa: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, kontakt, predbežný rozsah poskytnutých služieb, kód tovaru, množstvo, dohodnutá cena, termín a miesto dodania a iné.

2.6. V prípade, že sa jedná o servisnú službu medzi dodávateľom a odberateľom je uzatvorená zmluva o montáži alebo oprave na zázname „Servisná objednávka“, ktorú podľa objednávky spracuje poverený zamestnanec dodávateľa a nechá jej správnosť a obsah potvrdiť podpisom oprávnenej osoby odberateľa.

Článok III
Montážne a servisné služby

3.1. Pri objednaní montáže alebo servisu zariadení na vozidle odberateľa, je odberateľ povinný pristaviť vozidlo na miesto a v čase dohodnutom v objednávke.

3.2. Oprávnený zamestnanec dodávateľa je povinný pristavené vozidlo, na ktorom bude vykonaná montáž alebo servis zariadenia, osobne prevziať, čo realizuje vykonaním bežnej ohliadky vozidla zameranej na identifikáciu vozidla a zistenie zjavných vizuálnych poškodení. O prevzatí a skutkovom stave je povinný uviesť záznam v „Servisnej objednávke“.

3.3. Oprávnená osoba odberateľa odovzdávajúca vozidlo zodpovedá za zabezpečenie vecí v kabíne vozidla. Dodávateľ nenesie žiadnu zodovednosť za škody a straty vecí (vrátane cenností) v kabíne, o ktorých nebol vopred informovaný, ktoré boli spôsobené pri manimulácii s vozidlom.

3.4. Odberateľ je povinný odovzdať na vykonanie montáže alebo servisu vozidlo čisté.

3.5. Osoby odberateľa majú oprávnený vstup do prevádzky dodávateľa len v sprievode zamestnanca dodávateľa.

3.6. Montážne a servisné služby sú realizované v rozsahu objednávky odberateľa. Ak dodávateľ zistí iné závady alebo prekážky v dodržaní rozsahu objednávky služieb, je povinný bezodkladne upozorniť na tento stav odberateľa a odsúhlasiť ďalší postup.

3.7. Ak boli pri servise vymenené diely a odberateľ si neželá staré diely vrátiť, v okamihu po ich vymontovaní z vozidla sa stávajú vlastníctvom dodávateľa, čo bude zaznamenané písomne v „Servisnej objednávke“.

3.8. Dodávateľ je povinný ukončiť montážne alebo servisné služby v dohodnutom termíne. Pri akejkoľvek zmene termínu je dodávateľ povinný informovať odberateľa a požiadať ho o odsúhlasenie zmeny termínu dodania.

3.9. Odberateľ je povinný prevziať objednané služby v dohodnutom termíne, ak tak neučiní ani do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty, dodávateľ je oprávnený vozidlo uskladniť na náklady odberateľa.

3.10. Dodávateľ je povinný o odovzdaní služby spísať záznam a odberateľ písomne potvrdí správnosť a rozsah dodanej montážnej alebo servisnej služby.

3.11. V prípade, že sa jedná o poskytnutie servisných služieb mimo prevádzky dodávateľa, dodávateľ je oprávnený účtovať náklady súvisiace s výjazdom podľa aktuálneho cenníka.

Článok IV
Ceny a platobné podmienky

4.1. Dodávateľ vedie cenníky tovaru a služieb v internom elektronickom systéme, ktorý má informatívny charakter.

4.2. Dodávateľ poskytuje odberateľovi cenovú ponuku na základe identifikovanej požiadavky na dodanie tovaru alebo služby osobne, telefonicky resp. písomne. V prípade predpokladu zvýšenia ceny za tovar alebo službu je dodávateľ povinný informovať odberateľa a požiadať o jeho odsúhlasenie zmeny podmienok. Ak sa odberateľ do 24 hodín od oznámenia o zvýšení ceny písomne nevyjadrí, že s prekročením ceny nesúhlasí, má sa za to, že odberateľ so zvýšenou cenou vyslovil súhlas. Len písomne uvedené ceny sa stávajú záväznými, inak platí vždy aktuálne fakturovaná cena pri dodávke tovaru alebo služby.

4.3. Ak odberateľ súhlas so zvýšením ceny odoprie, potom je dodávateľ oprávnený od zmluvy o dodaní tovaru alebo služby odstúpiť a má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a odmenu za doteraz vykonanú prácu podľa platného cenníka.

4.4. Dodávateľ vystaví odberateľovi pre účely realizácie platby účtovný doklad podľa podmienok dohodnutých v objednávke.

4.5. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu na základe účtovných dokladov, ktoré dodávateľ vystavil podľa podmienok dohodnutých kúpnou zmluvou v stanovenom termíne splatnosti.

4.6. Platba odberateľa za dodávku tovaru a služieb dodávateľom sa môže uskutočniť ako:

  • platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou),
  • platba bankovým prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti,
  • platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry.

4.7. Dodávateľ je oprávnený uplatniť si zaplatenie primeranej zálohy až vo výške 100% predbežne kalkulovanej ceny pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Pri zálohovej platbe platí, že dodanie tovaru a služby je možné dodávateľom realizovať až potom, keď bude čiastka vo výške fakturovanej sumy pripísaná na účet dodávateľa alebo uhradená v hotovosti. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je dodávateľ povinný odberateľovi doručiť riadny daňový doklad.

4.8. Ak je cena za dodanú službu splatná vopred alebo najneskôr pri odovzdaní zariadenia odberateľovi, dodávateľ je oprávnený zariadenie zadržať vo svojej prevádzke pre zabezpečenie predmetnej pohľadávky na zaplatenie dohodnutej ceny až do okamihu skutočného zaplatenia. Pri uplatnení zádržného práva sa uplatní zákonná úprava platná v čase zadržania predmetu diela.

4.9. Za termín splatnosti sa považuje termín pripísania dlžnej sumy v prospech účtu dodávateľa, podľa dodávateľom vystavenej faktúry.

4.10. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený uplatniť si voči odberateľovi úroky z omeškania podľa platnej legislatívy a zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania vystavením penalizačnej faktúry.

Článok V
Dodacie podmienky

5.1. Dodávateľ je povinný dodať tovar alebo službu odberateľovi v dohodnutom rozsahu, množstve, kvalite, termíne, cene a obale, ktoré boli dohodnuté pri zadaní objednávky. V prípade vzniku nepredvídateľných prekážok pre dodanie je dodávateľ povinný informovať odberateľa o zmene dohodnutých podmienok.

5.2. Odberateľ si prevezme tovar alebo službu v prevádzke dodávateľa v dohodnutom termíne, alebo dodávateľ zabezpečí vlastnými zdrojmi dodanie tovaru alebo služby v dohodnutom termíne z vlastnej prevádzky do miesta určenia odberateľom, na základe dohodnutých podmienok.

5.3. Osobný dovoz tovaru odberateľovi sa uskutočňuje prostredníctvom zamestnancov dodávateľa. V prípade, že odberateľ neprevezme objednaný tovar, je povinný uhradiť náklady, ktoré dodávateľovi vznikli.

5.4. O odovzdaní a prevzatí tovaru alebo služby je dodávateľ vždy povinný spísať záznam, ktorého správnosť odberateľom oprávnená osoba potvrdí svojim podpisom.

5.5. Zistené rozdiely v množstve alebo kvalite dodaného tovaru alebo služby, musia byť písomne oznámené dodávateľovi najneskôr do 24 po prevzatí. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená mailová správa. Pri osobnom prevzatí tovaru alebo služby je odberateľ povinný ihneď upozorniť na rozdiely v kvalite a rozsahu služby. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru a rozsahu poskytnutej služby nebudú dodávateľom akceptované.

5.6. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare a službe prechádza z dodávateľa na odberateľa momentom prevzatia tovaru aleo služby. Odberateľ je povinný vykonať obhliadku pri preberaní tovaru alebo služby. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto obhliadke, len keď preukáže, že tieto škody vznikli pred prevzatím.

Článok VI
Storno objednávky

6.1. Storno objednávky zo strany odberateľa:
Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po potvrdení sa považuje objednávka za záväznú a je ju možné zrušiť iba v prípade, že dodávateľ nesplnil dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi škodu vzniknutú týmto jednaním. Odberateľ uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru a materiálu na zabezpečenie realizácie objednávky, ktoré bolo nutné na základe objednávky odberateľa zaobstarať. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru a materiálu.
6.2. Storno objednávky zo strany dodávateľa:
Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné odberateľom záväzne potvrdiť;
  • tovar a materiál sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ je povinný bezodkladne kontaktovať odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ zaplatil už zálohu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená v prospech jeho účtu najneskô v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

Článok VII
Záruka a zodpovednosť za vady

7.1. Dodávateľ ručí za kvalitu dodaného tovaru, použitého materiálu a poskytnutých montážnych a servisných služieb. V prípade preukázania pochybenia v kvalite tovaru, materiálu alebo služby bude tovar vymenený a služba poskytnutá na náklady dodávateľa.

7.2. Dodávateľ poskytuje záruku na dodané tovary a služby v dĺžke a podľa podmienok stanovených platnou legislatívou (uvedené v reklamačnom poriadku dodávateľa).

7.3. Odberateľ (užívateľ) je povinný s dodaným tovarom a zariadením nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie. V prípade porušenia uvedených povinností dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté vady, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v čase plynutia záručnej doby.

7.4. V prípade akéhokoľvek neoprávneného zásahu do dodaného zariadenia, jeho úpravy, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa, zbavujú dodávateľa zodpovednosti za následne vzniknuté vady.

7.5. Za vadu tovaru a zariadenia sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením.

Článok VIII
Reklamačné podmienky

8.1. Odberateľ si je povinný overiť správnosť dodaného tovaru a služby bez zbytočného odkladu pri ich prevzatí.

8.2. Pre prípadné vady tovaru je odberateľ povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou u dodávateľa, však najneskôr do uplynutia záručnej doby.

8.3. Zjavné vady pri dodaní ako sú nesúlad s objednávkou, viditeľné poškodenie, nedostatočné množstvo a iné, je odberateľ povinný reklamovať bezodkladne, v deň prevzatia tovaru, inak jeho právo z týchto vád zaniká.

8.4. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť spravidla do 30 dní odo dňa jej prijatia, pričom sa riadi platným reklamačným poriadkom, ktorý vydal.

8.5. Odberateľ bol riadne informovaný o podmienkach uvedených v reklamačnom poriadku dodávateľa pred uzatvorením kúpnej zmluvy a súhlasil s nimi.

Článok IX
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Dodávateľ má právo odstúpiť od realizácie kúpnej zmluvy v prípade, že odberateľ nedodržal platobné podmienky z predchádzajúcich kúpnych zmlúv.

9.2. Odberateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade porušenia dohodnutých obchodných podmienok zo strany dodávateľa.

9.3. Ak sa odberateľ rozhodne bezdôvodne odstúpiť od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, je dodávateľ oprávnený uplatniť si náhradu škody vzniknutej týmto konaním, jedná sa predovšetkým o náhradu nákladov na obstaranie tovaru a materiálu, ktorý je špecifickým a určený výhradne pre konkrétne požiadavky odberateľa a náklady súvisiace s už uskutočnenou službou.

Článok X
Všeobecné ustanovenia

10.1. Poskytnuté informácie a dokumentáciu nie je dovolené rozmnožovať a rozširovať, alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu dodávateľa.

10.2. Ak dodávateľ poskytne odberateľovi vzorky tovaru alebo technickú dokumentáciu, tieto zostávajú vlastníctvom dodávateľa a odberateľ nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.

10.3. Odberateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodanými produktmi a ktoré môže dodávateľ považovať za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

10.4. Všetky úkony za odberateľa, z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky voči dodávateľovi, môže vykonávať iba osoba k tomu písomne zmocnená, štatutárny orgán a ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené ku konaniu.

10.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy odberateľ dáva dodávateľovi súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie si povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dostatočnú ochranu osobných údajov a ich spracovanie v súlade so zákonom č 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.

10.6. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpise kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré dodávateľ a odberateľ pri starostlivosti, ktorú je možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, stávky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej nezavinené oneskorené dodávky materiálu zo strany dodávateľa alebo odberateľa, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

10.7. Odberateľ sa zaväzuje, počas realizácie záväznej objednávky, bez zbytočného odkladu dodávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných alebo identifikačných údajov.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP, a to vždy výhradne v písomnej forme. Zároveň zabezpečí ich zverejnenie a sprístupnenie každému odberateľovi.

11.2. V prípade, že niektorá časť týchto VOP stratí platnosť, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných častí.

11.3. Záväzné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom pri plnení zmluvných povinností sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené mimosúdnou cestou, ak by nedošlo k vzájomnej dohode vzniknuté spory bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd v lokalite dodávateľa.

11.4. Tieto obchodné podmienky sa stávajú platné a účinné dňa 1.12.2015.

XII. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2015

Igor Šuták
Konateľ spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o.

logo total autorizovany distributor

logo motul autorizovany distributor