.

Spoločnosť AutodielyBB s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená na silných pilieroch, ktoré predstavujú dlhoročné obchodné a odborné skúsenosti jednotlivých členov tímu.
Svoje obchodné činnosti sústredíme už od roku 2009 v oblasti distribúcie olejov a mazív TOTAL a ELF pre osobné a nákladné automobily. Počas tohto obdobia pracujeme na vytvorení stabilnej siete obchodných partnerov z radov predajcov a autoservisov v rôznych mestách Slovenska. Našou zásadou je budovať korektné a dlhodobé obchodné vzťahy postavené na vzájomnej dôvere.

V roku 2015 sme vybudovali v nových priestoroch servisné stredisko pre montáž a servis hydraulických rúk a nadstavieb s cieľom byť spoľahlivým servisným partnerom v tejto oblasti v našom regióne. Čo chceme dosiahnúť dôrazom na kvalitu, presnosť a spoľahlivosť nami poskytovaných servisných služieb, ktoré sú opodstatnené a nevyhnutné pri dennom využívaní týchto zariadení. Na základe požiadavky a podľa účelu využívania ako aj reálneho zaťažovania, navrhneme a zrealizujeme individuálne riešenie na mieru zákazníka, pričom využívame kombináciu overených moderných produktov a technológií.

Na základe dopytu a požiadaviek zákazníkov sme zaradili do nášho sortimentu ponuku olejárskych produktov Motul. Od 15.6.2017 sme sa stali oficiálnym distribútorom tejto značky pre Slovensko so špecializáciou na automobilové, priemyselné oleje ako aj  oleje pre nákladné vozidlá. Informácie o produktoch, ich dostupnosti a o obchodných podmienkach získate u našich obchodných zástupcoch.    

Vízia, poslanie, hodnoty

Naša vízia
Byť spoľahlivým, korektným, lojálnym a dlhodobým partnerom pre každého nášho obchodného partnera, či sa jedná o zákazníkov alebo o našich dodávateľov.

Naše poslanie
Poskytovať zákazníkom kvalitné produkty a servisné služby na základe ich požadaviek a očakávaní tak, aby sme vytvorili dlhodobé a výhodné podmienky pre vzájomnú spoluprácu.

Základné hodnoty
Spoľahlivosť – presnosť – rýchlosť – kvalita - dlhodobá spolupráca

Politika IMS

Našim poslaním je byť stabilným, spoľahlivým a lojálnym partnerom pre všetky relevantné zainteresované strany v oblasti predaja olejárskych produktov a náhradných dielov pre automobily, ako aj pri montáži a servise hydraulických rúk, plošín a nadstavieb a to s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, čím chceme zabezpečiť spokojnosť zainteresovaných strán a prispievať k zachovaniu priaznivého stavu životného prostredia pre budúce generácie. Pre naplnenie našich cieľov sme prijali nasledovnú Politiku IMS:

1) Vedenie AUTODIELYBB s.r.o. sa zaväzuje plniť požiadavky noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 tak, že zavedie a následne bude udržiavať a podporovať proces neustáleho zlepšovania pre účinný integrovaný manažérsky systém v celej spoločnosti. Vedenie svojím konaním deklaruje, že je zodpovedné, odborne spôsobilé, ochotné sa neustále vzdelávať a prijímať opatrenia vedúce k neustálemu zlepšovaniu zavedeného systému.

2) Vedenie zosúladením podnikateľských cieľov spoločnosti s environmentálnymi požiadavkami prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie pred znečisťovaním životného prostredia a k jeho zachovaniu pre budúce generácie.

3) Pre neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizovaných činností a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, bude k dispozícii stabilný personál, ktorého zvašovanie zručností a schopností je zabezpečené pravidelným odborným rozvojom, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany ŽP.

4) Na všetkých úrovniach uplatňujeme princíp prevencie pred odhaľovaním a riešením nezhôd. Kladieme dôraz na prevenciu pred znečisťovaním ŽP a možným vznikom havarijných stavov. Monitorujeme a minimalizujeme vznik environmentálnych rizík, nehôd a nežiadúcich udalostí.

5) Zaväzujeme sa dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky pri realizácii produktov a služieb spoločnosti so zameraním sa na zabezpečenie kvality produktov a služieb.

6) Sme pripravení zabezpečiť také podmienky, aby požiadavky a očakávania zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané, čím si chceme dlhodobo udržiavať dobré partnerské vzťahy.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti AUTODIELYBB s.r.o. a platná odo dňa jej schválenia konateľom spoločnosti. Vedenie sa zaväzuje, že bude vatvárať potrebné zdroje, poskytovať všetrannú podporu a zabezpečovať rozvoj zamestnancov pre naplnenie tejto politiky IMS a udržiavania jej zásad.

V Banskej Bystrici, dňa 5.1.2017                                                                                  Igor Šuták, konateľ spoločnosti

logo total autorizovany distributor

logo motul autorizovany distributor

logo Rotinger exkluzívny distribútor pre Slovensko