Článok I
Úvodné ustanovenie o platnosti reklamačného poriadku

1.1. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť AUTODIELYBB s.r.o., Kremnička 79, 974 05 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiely Sro, vložka číslo 755/S (ďalej len „DODÁVATEĽ“), ktorý je vypracovaný v súlade §18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov) a Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 v znení neskorších predpisov), čím riadne informuje spotrebiteľa ( ďalej len „ODBERATEĽA) o podmienkach, mieste a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „REKLAMÁCIA“).

1.2. Obchodné vzťahy pri predaji a poskytovaní služieb medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia podľa Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len VOP), Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Odberateľ je právnická alebo fyzická osoba, pričom právnická osoba je vždy zastúpená fyzickou osobou.

 • 1.3. Reklamačný poriadok:
  upravuje právne vzťahy, medzi Dodávateľom ako vykonávajúcou spoločnosťou a Odberateľom, vznikajúce pri riešení reklamácií správnosti a kvality tovarov a služieb dodaných Dodávateľom Odberateľovi,
 • stanovuje zodpovednosť za vady tovarov a služieb dodaných Dodávateľom,
 • slúži ako správny postup pri uplatňovaní práv Odberateľovi.

1.4. Dodaný tovar alebo služba musia mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musia byť dodané bez vád, najmä musia zodpovedať záväzným technickým požiadavkámm a dohodnutým požiadavkám podľa záväznej objednávky. Za vady, ktoré má dodávaný tovar alebo služba už pri prevzatí Odberateľom, v plnej miere zodpovedá Dodávateľ. V prípade už použitého tovaru, resp. pri montáži použitého náhradného dielu dodaného Odbetateľom, Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté vady spôsobené vadou tovaru. Zároveň Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nesprávnou montážou alebo používaním, alebo bežným opotrebením. Pri tovare a službe, u ktorých bola znížená cena z dôvodu nejakej vady, o ktorej bol Odberateľ vopred informovaný, Dodávateľ už za túto vadu nenesie zodpovednosť.

Článok II.
Podmienky a postup pri reklamácii

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku Odberateľa na preverenie správnosti a kvality tovarov a služieb dodaných Dodávateľom. Ak Odberateľ zistí, že tovar alebo služba dodané Dodávateľom majú vadu (to znamená, že nie sú dodanú v plnom rozsahu a kvalite v súlade s kúpnou zmluvou, alebo sa vada prejaví ich používaním), môže uplatniť právo zo zodpovednosti za túto vadu (ďalej len Reklamácia).

2.2. Reklamáciu je povinný Odberateľ uplatniť bezodkladne ako sa vada prejaví písomnou formou, predložením dokladu o dodaní tovaru alebo služby (preberací protokol, faktúra, resp. pokladničný doklad), doručením písomnej žiadosti o reklamačné konanie do prevádzky Dodávateľa, dodaním vadného dielu alebo pristavením zariadenia do prevádzky Dodávateľa na odborné posúdenie vady. Poverený pracovník Dodávateľa potvrdí prijatie reklamácie spísaním reklamačného záznamu, zabezpečí odbornú ohliadku vadného dielu alebo zariadenia a náslene podľa zváženia rozhodne a informuje Odberateľa o postupe riešenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. Ak reklamácia neobsahuje nevyhnutné doklady a náležitosti pre jej posúdenie, Dodávateľ má právo Odberateľa vyzvať, aby v stanovenej lehote (5 pracovných dní) doplnil chýbajúce údaje. Termín na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dni, počas ktorých Odberateľ neposkytol súčinnosť pri riešení a nedodal požadované doklady.

2.3. Dodávateľ informuje Odberateľa o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od dňa jej prijatia. Do tejto lehoty sa nepočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady, ktoré však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Ak reklamáciu nie je možné z technických dôvodov vybaviť do 30 dní, uzatvorí Dodávateľ s Odberateľom dohodu o vybavení reklamácie. Po uplynutí dohodnutej lehoty má Odberateľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

2.4. Odberateľ má právo uplatniť si nárok na reklamáciu kedykoľvek počas trvania záručnej doby. Ak záručná doba už uplynula, považuje sa reklamácia zo strany Odberateľa za neoprávnenú, nakoľko zaniká právo zo zodpovednosti za vady.
Záručná doba začína plynúť prevzatím dodaného tovaru alebo služby Odberateľom a Dodávateľ poskytol dĺžku jej trvania nasledovne:

 • 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak fyzická osoba (podľa Občianskeho zákonníka),
 • 12 mesiacov pre odberateľov, ako právnické subjekty a podnikateľov (podľa Obchodného zákonníka),
 • 24 mesiacov na nosné prvky použité pri montáži zariadení,
 • 24 mesiacov na dodané povrchové úpravy zariadení,
 • 12 mesiacov na dodané hydraulické prvky a ostatné komponenty zariadení,
 • 6 mesiacov pre dodané servisné služby, opravy a údržbu zariadení,
 • viditeľným vyznačením dátumom výroby a spotreby stanovanej výrobcom tovaru.

2.5. Odberateľ pri vybavení oprávnenej reklamácie podľa typu vady má nárok:

 • pri odstrániteľných vadách /vady odstránením, ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti dodaného tovaru (zariadenia)/:
  1. bezplatné odstránenie vady,
  2. poskytnutie zľavy z ceny tovaru a služby,
  3. bezplatnú výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, má nárok na výmenu vadnej súčasti, ak tým Odberateľovi nevznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť závady,
  4. odstúpenie od zmluvy, ak Odberateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, vec riadne používať.
 • pri neodstrániteľných vadách /vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné dodaný tovar (zariadenie) riadne používať/:
  1. výmenu vadného tovaru (časti zariadenia),
  2. odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.6. Náklady spojené s reklamáciou a odstránením jej príčin uhrádza v celom rozsahu:

 • Dodávateľ v prípade, že reklamácia bola uznaná ako oprávnená
 • Odberateľ v prípade, že reklamácia nebola uznaná ako oprávnená a bolo dokazateľne preukázané, že vada bola spôsobená nevhodným používaním, neodbornou montážou a zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi resp. úmyselne.

Článok III.
Vylúčenie zodpovednosti Dodávateľa

3.1. Dodávateľ nezodpovedá a neuzná reklamáciu ako oprávnenú pri preukázaní, že vada bola spôsobená:

 1. prirodzeným opotrebovaním vecí,
 2. nedodržaním zásad správneho používania a údržby,
 3. neodbornou montážou a zásahmi do zariadenia,
 4. prevádzkovaním zaridenia v nevhodnom prostredí a mimo špecifikácií daných výrobcom,
 5. zanedbaním údržby resp. nepoužívaním odporúčaných prevádzkových kvapalín,
 6. živelnými vplyvmi,
 7. úmyselným poškodením (nie predčasným opotrebovaním alebo vadou materiálu),
 8. na dieloch a komponentoch dodaných pri montáži Odberateľom na jeho vlastné riziko, čoho akceptáciu potvrdí svojim podpisom pri prevzatí vozidla do servisu (preberací protokol).

3.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo vylúčenia zodpovednosti za vady v prípade, že počas záručnej doby došlo k neodbornému zásahu treťou osobou a Odberateľovi zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Vzťahy Odberateľa a Dodávateľa môžu byť upravené aj osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Odberateľom a Dodávateľom. V prípade rozporu medzi osobitnou zmluvou a týmto reklamačným poriadkom, platia ustanovenia dohodnuté osobitnej zmluvy.

4.2. Ak sa Dodávateľ a Odberateľ nedohodnú inak, riadia sa právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom platným právom Slovenskej republiky.

4.3. Práva zodpovednosti za vady, pri ktorých záručná doba začala plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto reklamačného poriadku sa posudzujú podľa doterajších platných predpisov.

4.4. Dodávateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo obchodnej politiky spoločnosti AUTODIELYBB s.r.o. zmeniť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu spolu s určením jej účinnosti oznámi Dodávateľ zverejnením v priestoroch svojej prevádzky a na svojej internetovej stránke: www.autodielybb.sk.

Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou AUTODIELYBB s. r. o., nadobúda účinnosť dňom 1.12.2015.

V Banskej Bystrici, dňa 30.11.2015

Igor Šuták, konateľ spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image