Etický kódex spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o. predstavuje vyjadrenie podnikateľskej filozofie našej firmy. Je to filozofia slušnosti, korektného prístupu, profesionality a osobnej zodpovednosti. Dobré meno spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o. a dôvera všetkých obchodných partnerov, ako aj štátnych inštitúcií patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými naša firma disponuje. Etický kódex je našou predstavou o dobrom riadení firmy a prístupe každého zamestnanca.

Poslanie a pôsobnosť kódexu etického správania

 1. Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel správania sa zamestnancov spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o., vo vnútri firmy medzi zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, záujmovým skupinám. Etický kódex určuje morálku všetkých zamestnancov a pre tretie strany určuje normy, ktoré možno od firmy očakávať.
 2. Etický kódex sa zaoberá zodpovednosťami a ich súladom so zákonmi, princípmi a hlavnými hodnotami, ako sú spravodlivosť, poctivosť, čestnosť, dôvera, vzájomný rešpekt a korektnosť ku všetkým partnerom.
 3. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ako aj na všetky spolupracujúce strany, vrátane externých poradcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov. Zaväzuje ich rešpektovať a zachovávať tieto zásady v obchodnom a pracovnom správaní a tak vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

Dôvernosť informácií

 1. Zásadou spoločnosti AUTODIELYBB, s.r.o je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami firmy počas trvania pracovného pomeru. Nelegálne využitie informácií firmy zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru.
 2. Poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a internými firemnými smernicami nie je považované za porušenie Etického kódexu.

Vzťahy s obchodnými partnermi

 1. Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 2. Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. AUTODIELYBB, s.r.o sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné. Prísľub dôvernosti sa nevzťahuje na prípadný pokus klienta o získanie výhody spôsobom nezlučiteľným s korektnými obchodnými vzťahmi.
 3. Zamestnanci dbajú na to, aby poskytované produkty a služby boli kvalitné a vyhovovali platným normám.
 4. Spoločnosť poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich produktoch a službách. Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zavádzaniu, zveličovania v reklame a v iných verejných vystúpeniach.
 5. Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch spoločnosti s jej obchodnými partnermi sa považujú za dôverné.
 6. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. V prípade vplyvu mimoriadnych okolností, kedy nie je možné splniť dohodnuté požiadavky, zástupca spoločnosti vstupuje do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.
 7. Zamestnanci spoločnosti ani ich rodinní príslušníci, nesmú prijať od obchodných partnerov žiadne peňažné dary alebo iné provízie.

Ochrana hospodarskej súťaže

 1. Ku konkurencii sa správame dôrazne, ale čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia a rešpektujeme zákony, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy.
 2. Zamestnanci nie sú oprávnení nečestnými a nelegálnymi spôsobmi získavať informácie o podnikaní konkurencie

Úcta k človeku

 1. Ako zamestnávateľ si uvedomujeme, že zamestnanci predstavujú pre firmu najvyššiu hodnotu. Toto uvedomenie sa prejavuje v správaní sa a konaní zamestnávateľa voči svojim zamestnancom.
 2. Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za svoje konanie.
 3. Od každého zamestnanca sa očakáva vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, lojality a spolupatričnosti, bez ktorých nemožno spolupracovať a dlhodobo dosahovať dobré hospodárske výsledky.
 4. Nie je tolerované žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 5. Venujeme pozornosť odbornému a osobnostnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami firmy. Zaväzujeme sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov bez akejkoľvek diskriminácie.
 6. Spoločnosť uskutočňuje spravodlivú politiku odmeňovania. Spôsob odmeňovania odráža individuálne výsledky a význam pracovnej pozície v náväznosti na hospodárske výsledky firmy.
 7. Pre zamestnancov vytvárame hygienicky neškodné, vhodné pracovné prostredie a týto sú povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.

Ochrana dobrého mena a majetku firmy

 1. Každý zamestnanec AUTODIELYBB, s.r.o vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant firmy. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno firmy a ochraňovať jej záujmy.
 2. Každý zamestnanec AUTODIELYBB, s.r.o je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok firmy a pracovné prostriedky sa používať podľa stanovených pravidiel.
 3. AUTODIELYBB, s.r.o sa zaväzuje rešpektovať autorské práva a vyžadujú rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov. Pre výkon práce je povolené používať len legálne zakúpený softvér.
 4. Zamestnaneci si neprivlastňujú ani nepožičiavú majetok firmy bez povolenia zamestnávateľa. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie s dôsledkami rozviazania pracovného pomeru.
 5. Zamestnanec spoločnosti nemôže vyvíjať žiadne podvodné a nekalé činnosti, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľa, zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov alebo iných osôb, s ktorými spoločnosť obchoduje. Za podvodnú a nekalú činnosť sa považuje predovšetkým:
  • krádež, podvod alebo sprenevera
  • nepravdivá alebo nadmerná fakturácia
  • nepovolené alebo neoprávnené ponúknutie alebo prijatie peňazí, tovaru alebo služieb
  • žiadosť o preplatenie neoprávnených výdavkových dokladov.

Konflikt záujmov

 1. Každý zamestnanec si svoje súkromné záujmy vykonáva vo voľnom čase a mimo priestorov firmy tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami. Pri tejto činnosti nie je oprávnený zneužívať zdroje zamestnávateľa, svoje postavenie vo firme, ani ohrozovať dobré meno firmy.
 2. Zamestnanec nevyužíva výhody alebo zisk z informácií, ktoré získal v rámci svojich pracovných povinností a ktoré nie sú všeobecne dostupné.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetci zamestnanci AUTODIELYBB, s.r.o sú si vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v tomto Etickom kódexe bude považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.
 2. Etický kódex nadobúda účinnosť dňom 01. 11. 2015.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image