sme autodielybb s.r.o.

Distribútor TotalEnergies, ELF, MOTUL, MANNOL, ROTINGER pre SR

Spoločnosť AUTODIELYBB s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená na silných pilieroch, ktoré predstavujú dlhoročné obchodné a odborné skúsenosti jednotlivých členov tímu.

Svoje obchodné činnosti sústredíme už od roku 2009 v oblasti distribúcie olejov a mazív TotalEnergies a ELF pre osobné a nákladné automobily. V roku 2020 sme sa stali distribútormi produktov JASOL a REVLINE a v roku 2023 oficiálnym distribútorom MANNOL.

Počas tohto obdobia pracujeme na vytvorení stabilnej siete obchodných partnerov z radov predajcov a autoservisov v rôznych mestách Slovenska. Našou zásadou je budovať korektné a dlhodobé obchodné vzťahy postavené na vzájomnej dôvere.

V roku 2015 sme vybudovali v nových priestoroch servisné stredisko pre montáž a servis hydraulických rúk a nadstavieb s cieľom byť spoľahlivým servisným partnerom v tejto oblasti v našom regióne. Čo chceme dosiahnuť dôrazom na kvalitu, presnosť a spoľahlivosť nami poskytovaných servisných služieb, ktoré sú opodstatnené a nevyhnutné pri dennom využívaní týchto zariadení.

Na základe požiadavky a podľa účelu využívania ako aj reálneho zaťažovania, navrhneme a zrealizujeme individuálne riešenie na mieru zákazníka, pričom využívame kombináciu overených moderných produktov a technológií.

Na základe dopytu a požiadaviek zákazníkov sme zaradili do nášho sortimentu ponuku olejárskych produktov Motul. Od 15.6.2017 sme sa stali oficiálnym distribútorom tejto značky pre Slovensko so špecializáciou na automobilové, priemyselné oleje ako aj  oleje pre nákladné vozidlá. Informácie o produktoch, ich dostupnosti a o obchodných podmienkach získate u našich obchodných zástupcoch.

Portfólio našich produktov

Oleje a mazivá TotalEnergies, Elf

Brzdové kotúče, bubny Rotinger

Oleje a mazivá Motul

Autodiely

Oleje a mazivá Jasol, Revline

Staňte sa našim partnerom a úspešným predajcom kvalitných produktov

9130+

obchodných partnerov AUTODIELYBB s.r.o.

od roku 2009 ctíme

Vízia, poslanie, hodnoty

Pomáhajú nám budovať obojstranne výhodné partnerstvá založené na dôvere a férových dohodách. Oceníte ich v 100% kvalite originálnych produktoch, pri podpore a ochrane vášho podnikania, pri doručení objednaného tovaru v dohodnutý čas a cenu. Jednoducho vždy, keď sa potrebujete spoľahnúť na svojho dodávateľa.

01

Naša vízia

Byť spoľahlivým, korektným, lojálnym a dlhodobým partnerom pre každého nášho obchodného partnera, či sa jedná o zákazníkov alebo o našich dodávateľov.
03

Základné hodnoty

Spoľahlivosť – presnosť – rýchlosť – kvalita - dlhodobá spolupráca.
02

Naše poslanie

Poskytovať zákazníkom kvalitné produkty a servisné služby na základe ich požiadaviek a očakávaní tak, aby sme vytvorili dlhodobé a výhodné podmienky pre vzájomnú spoluprácu.
AUTODIELYBB s.r.o.

História
spoločnosti

2009
Vznik AUTODIELYBB s.r.o.

Založenie spoločnosti AUTODIELYBB s.r.o.

2009
Vznik AUTODIELYBB s.r.o.

2015
Vlastné skladové priestory

Vybudovanie skladových priestorov pre sklad olejov a vytvorenie aktívnej distribučnej siete pre predaj produktov TotalEnergies a Elf.

2017
ISO9001:2015 a ISO 14001:2015

Vybudovali sme Integrovaný manažérsky systém podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

2017
ISO9001:2015 a ISO 14001:2015

2017
Hydraulické ruky

Získali sme oprávnenie pre montáž a servis špeciálnych hydraulických nadstavieb.

2017
rozšírenie skladovej plochy

Rozšírili sme skladovú plochu kúpou nových priestorov o rozlohe 680 m2.

2017
rozšírenie skladovej plochy

2018
eshop.autodielybb.sk

Spustili sme nový e-shop pre predaj produktov TotalEnergies a ELF.

2020
nové partnerstvá

Stali sme sa partnerom Ringer, Rotinger, Zollex a exkluzívne podporovaným partnerom Flukar pre Slovensko.

2020
nové partnerstvá

2023
nové partnerstvo

Stali sme sa oficiálnym distribútorom produktov MANNOL pre Slovensko.

Politika IMS

Našim poslaním je byť stabilným, spoľahlivým a lojálnym partnerom pre všetky relevantné zainteresované strany v oblasti predaja olejárskych produktov a náhradných dielov pre automobily, ako aj pri montáži a servise hydraulických rúk, plošín a nadstavieb a to s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, čím chceme zabezpečiť spokojnosť zainteresovaných strán a prispievať k zachovaniu priaznivého stavu životného prostredia pre budúce generácie. Pre naplnenie našich cieľov sme prijali nasledovnú Politiku IMS.

01
Vedenie AUTODIELYBB s.r.o. sa zaväzuje plniť požiadavky noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 tak, že zavedie a následne bude udržiavať a podporovať proces neustáleho zlepšovania pre účinný integrovaný manažérsky systém v celej spoločnosti. Vedenie svojím konaním deklaruje, že je zodpovedné, odborne spôsobilé, ochotné sa neustále vzdelávať a prijímať opatrenia vedúce k neustálemu zlepšovaniu zavedeného systému.
02
Vedenie zosúladením podnikateľských cieľov spoločnosti s environmentálnymi požiadavkami prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie pred znečisťovaním životného prostredia a k jeho zachovaniu pre budúce generácie.
03
Pre neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizovaných činností a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, bude k dispozícii stabilný personál, ktorého zručností a schopností zabezpečujeme pravidelným odborným rozvojom, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany ŽP.
04
Na všetkých úrovniach uplatňujeme princíp prevencie pred odhaľovaním a riešením nezhôd. Kladieme dôraz na prevenciu pred znečisťovaním ŽP a možným vznikom havarijných stavov. Monitorujeme a minimalizujeme vznik environmentálnych rizík, nehôd a nežiadúcich udalostí.
05
Zaväzujeme sa dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky pri realizácii produktov a služieb spoločnosti so zameraním sa na zabezpečenie kvality produktov a služieb.
06
Sme pripravení zabezpečiť také podmienky, aby požiadavky a očakávania zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané, čím si chceme dlhodobo udržiavať dobré partnerské vzťahy.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti AUTODIELYBB s.r.o. a platná odo dňa jej schválenia konateľom spoločnosti. Vedenie sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať rozvoj zamestnancov pre naplnenie tejto politiky IMS a udržiavania jej zásad.

Najvyššia kvalita

100% originálne
produkty

Dodáme vám výhradne originálne produkty renomovaných výrobcov. Svojim zákazníkom budete ponúkať najvyššiu kvalitu a ich spokojnosť bude zárukou obchodného rastu.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image